TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 4 NĂM 2014

 

Giữa đầu tháng 4/2014, vườn cây cao su khai thác nghỉ cạo, đến ngày 21/4/2014, Công ty tổ chức ra quân khai thác, công việc chủ yếu đầu mùa vụ là trang bị vật tư và sắp xếp lao động. Như vậy, trong 4 tháng đầu năm, Công ty khai thác được 120,7 tấn. Trong tháng Công ty thu mua được 87,2 tấn, cộng dồn 04 tháng, Công ty thu mua được 529 tấn.
 Sản lượng giao bán trong tháng: 110,2 tấn, doanh thu 4,7 tỷ đồng. Cộng dồn 04 tháng, Công ty giao bán được 1069 tấn, doanh thu: 50,6 tỷ đồng.
 Đến cuối tháng 4, Công ty đã cưa cây cao su thanh lý 752,8 ha chuẩn bị cho công tác trồng mới khi vào mùa mưa.

  

 

 

 

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 3 NĂM 2014

 

Trong tháng 3/2014, vườn cây cao su khai thác nghỉ cạo, như vậy, trong quý I Công ty chỉ khai thác được 120,7 tấn. Trong tháng Công ty thu mua được 204,2 tấn, cộng dồn 03 tháng, Công ty thu mua được 442 tấn.
 Sản lượng giao bán trong tháng: 524,2 tấn, doanh thu 24,6 tỷ đồng. Cộng dồn 03 tháng, Công ty giao bán được 958,8 tấn, doanh thu: 45,9 tỷ đồng.
 Công ty dự kiến tổ chức cho công nhân khai thác mủ trở lại vào ngày 21/4/2014. Công ty tiếp tục cưa cây thanh lý và chuẩn bị đất tái canh, trồng mới cho kịp tiến độ.
 Công ty cũng đã có thông báo về việc mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được tổ chức tại văn phòng Công ty vào ngày 28/4/2014 (thứ hai). Thông báo, và tài liệu đại hội đã được cập nhật lên website Công ty tại địa chỉ: http://www.horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html Trước đó, ngày 28/02/2014, Công ty đã chia cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10 % (1.000 đ/CP).

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 02 NĂM 2014

 

Trong tháng 02/2014, Công ty tích cực khai thác và tận thu mủ các loại được 10,2 tấn, cộng dồn 02 tháng, Công ty khai thác được 120,7 tấn, trong tháng Công ty thu mua được 60,48 tấn, cộng dồn 02 tháng, Công ty thu mua được 237,8 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 252,1 tấn, doanh thu 12 tỷ đồng. Cộng dồn 2 tháng, Công ty giao bán được 434,6 tấn, doanh thu: 21,1 tỷ đồng.
Cuối tháng 2, Công ty ngưng khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá sinh lý, đến tháng 4, Công ty tổ chức cho công nhân khai thác mủ trở lại. Công ty đang thực hiện việc cưa vườn cây cao su già để chuẩn bị đất cho việc tái canh trồng mới năm 2014.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 01 NĂM 2014

 

Trong tháng 01/2014, Công ty khai thác được 110,5 tấn, thu mua được 118 tấn và giao bán 182,5 tấn, doanh thu 9,1 tỷ đồng.

Công ty đã lập báo cáo tài chính quý IV và năm 2013 đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Trong tháng 02/2014 Công ty tiếp tục tận thu mủ diện tích vườn cây chưa rụng lá, thu gom vật tư và thực hiện công tác phòng chống cháy trên vườn cây trước khi nghỉ khai thác mủ.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 12 NĂM 2013

 

Trong tháng 12/2013, Công ty khai thác được 271,4 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty khai thác được 1.639,035 tấn, đạt 102,44% kế hoạch năm (1.600 tấn).
 Vườn cây kiến thiết cơ bản và tái canh trồng mới phát triển đạt yêu cầu.
 Công ty thu mua trong tháng 12/2013 được 229,2 tấn, luỹ kế từ đầu năm, Công ty thu mua được 5.462,041 tấn, vượt 1.462,041 tấn, tương ứng 136,55 % kế hoạch năm (4.000 tấn).
 Sản lượng giao bán trong tháng 12: 563,76 tấn, doanh thu: 27,2 tỷ đồng; cộng dồn 12 tháng, Công ty giao bán 7.513,46 tấn, doanh thu 405,97 tỷ đồng, ước lợi nhuận trước thuế 81 tỷ đồng.
 Công ty đã lập báo cáo tài chính quý IV năm 2013 và công bố thông tin theo quy định. Hiện nay, đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
 Công ty đã thông báo ngày chốt danh sách chia cổ tức đợt 1 năm 2013. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 14/02/2014, mức chia cổ tức đợt 1 năm 2013 là 10%.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 6 trong tổng số 10 trang