TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 9 NĂM 2016

Trong tháng 9/2016, Công ty đã khai thác được 171 tấn, cộng dồn 9 tháng, Công ty khai thác được 739 tấn, đạt 70,3% kế hoạch năm (1.050 tấn).
Sản lượng giao bán trong tháng: 529,9 tấn, doanh thu 15,6 tỷ đồng. Cộng dồn 9 tháng, Công ty giao bán được 1.543,4 tấn, doanh thu: 44 tỷ đồng.
Công ty thu mua tiểu điền trong tháng 9 được 283,6 tấn, cộng dồn 9 tháng, Công ty thu mua được 968 tấn.
Ngày 09/9/2016, số tăng thêm do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng): 6.041.256 cổ phiếu được chính thức giao dịch trên thị trường.
Công ty đang lập báo cáo tài chính quý III và sẽ công bố thông tin theo đúng quy định.


 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 8 NĂM 2016

Trong tháng 8/2016, Công ty đã khai thác được 196 tấn, cộng dồn 8 tháng, Công ty khai thác được 567,8 tấn, đạt 54% kế hoạch năm (1.050 tấn).
Sản lượng giao bán trong tháng: 327,6 tấn, doanh thu 9,88 tỷ đồng. Cộng dồn 8 tháng, Công ty giao bán được 1.013,5 tấn, doanh thu: 28,4 tỷ đồng.
Công ty thu mua tiểu điền trong tháng 8 được 293,6 tấn, cộng dồn 8 tháng, Công ty thu mua được 685 tấn.
Ngày 09/9/2016, số tăng thêm do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng): 6.041.256 cổ phiếu được chính thức giao dịch trên thị trường.
Công ty đã làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận doanh nghiệp lần thứ 8 và đã công bố thông tin theo quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 7 NĂM 2016

Trong tháng 7/2016, Công ty đã khai thác được 118,5 tấn, cộng dồn 7 tháng, Công ty khai thác được 371,8 tấn, đạt 35,4% kế hoạch năm (1.050 tấn).
Sản lượng giao bán trong tháng: 143 tấn, doanh thu 4,18 tỷ đồng. Cộng dồn 7 tháng, Công ty giao bán được 609,4 tấn, doanh thu: 18,5 tỷ đồng.
Công ty thu mua tiểu điền trong tháng 7 được 220,16 tấn, cộng dồn 7 tháng, Công ty thu mua được 391,4 tấn.
Công ty đang thực hiện các thủ tục niêm yết sau khi đã phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).


 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 6 NĂM 2016

Trong tháng 6/2016, Công ty đã ra quân khai thác được 29,87 tấn, cộng dồn 6 tháng, Công ty khai thác được 253,3 tấn, đạt 24,1% kế hoạch năm (1.050 tấn).
Sản lượng giao bán trong tháng: 2,8 tấn, doanh thu 64 triệu đồng. Cộng dồn 6 tháng, Công ty giao bán được 547,3 tấn, doanh thu: 14,4 tỷ đồng.
Công ty thu mua tiểu điền trong tháng 6 được 6,66 tấn, cộng dồn 6 tháng, Công ty thu mua được 171,26 tấn.
Công ty đang lập báo cáo tài chính quý II, báo cáo bán niên năm 2016 và sẽ công bố thông tin theo đúng quy định.
Căn cứ vào hồ sơ tăng vốn cổ phần và thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM thì ngày 22/7/2016 là ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 5 NĂM 2016

Trong tháng 5/2016, Công ty đã vận động công nhân cạo tận thu được 0,7 tấn, cộng dồn 5 tháng, Công ty khai thác được 223,4 tấn, đạt 21,28% kế hoạch năm (1.050 tấn).
Sản lượng giao bán trong tháng: 0,7 tấn, doanh thu 0,17 tỷ đồng. Cộng dồn 5 tháng, Công ty giao bán được 544,5 tấn, doanh thu: 14,33 tỷ đồng.
Ngày 26/5/2016, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và đã công bố thông tin của Đại hội theo đúng quy định.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 4 trong tổng số 10 trang