Announced dividend of 2 2011

Pursuant to the resolution of the Annual Shareholders' Meeting 2011, the Board of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company (HRC) announced to our shareholders on the record date dividend policy 2, 2011 as follows:
1. Ex-date: 09/5/2012
2. Final registration date: 11.05.2012
3. Dividend Payment Date: 29/05/2012
4. 2 dividend rate in 2011: 15% (1,500 VND / share)
(Already dividend 1, 2011 15%)
5. Procedures and locations of dividend:
- Shareholders have deposit: Check dividends at Securities Depository where.
- Shareholders who have not deposited: Get dividend stock in the company VP rubber Peace (bring ID card and shareholders window, if authorized to receive on behalf must have a valid power of attorney)
For further information, please contact: Mr. Peng Meng Germany
Phone: 064.3872104; 0913.668652; Fax: 064.3873495
Website: www.horuco.com.vn - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2007

 

Tháng 10 năm 2007, Công ty khai thác được gần 866 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty khai thác được 4.560 tấn.
 Trong tháng 10/2007, Công ty giao bán 1.005 tấn, doanh thu: gần 35 tỷ đồng. Cộng dồn 10 tháng, Công ty giao bán: 6.984 tấn, doanh thu gần 237 tỷ đồng. Giá bán mủ cao su trong 10 tháng bình quân đạt 33,926 triệu đồng / tấn.

 
THÔNG BÁO V/v góp ý dự thảo Điều lệ mới theo Điều lệ mẫu do BTC ban hành

 

- Thi hành Luật chứng khóan số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ;
 - Thực hiện Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khóan/Trung tâm Giao dịch chứng khoán ;
 - Thực hiện văn bản số 1162/TTGDHCM-NY ngày 28/6/2007 của Trung tâm Giao dịch chứng khóan TP. Hồ CHí Minh về việc triển khai hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán ;
 -Thực hiện bản cam kết lộ trình thực hiện Quy chế quản trị và Điều lệ mẫu

Read more...
 
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý III năm 2007 (Dạng tóm tắt)
Read more...
 
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 9 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (Dạng tóm tắt)

 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 9 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (Dạng tóm tắt)

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 12