TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 01 NĂM 2020

Trong tháng 01/2020, Công ty khai thác được 155,99 tấn, đạt 6 % kế hoạch năm tạm tính (2.600 tấn). Thu mua được 350,21 tấn và giao bán 166,04 tấn, doanh thu 6,12 tỷ đồng.
Công ty đã lập báo cáo tài chính quý IV và đã công bố thông tin. Báo cáo tài chính năm 2019 kiểm toán đã được công bố thông tin sau khi đơn vị kiểm toán có ý kiến. Công ty sẽ công bố thông tin báo cáo thường niên đúng thời gian theo quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 12 NĂM 2019

Trong tháng 12/2019, Công ty khai thác được 364,83 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty khai thác được 2.351,191 tấn, đạt 83,97%. Tháng 12, Công ty thu mua được 406,84 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty thu mua được 3.052,67 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 565,73 tấn, doanh thu 17,94 tỷ đồng. Cộng dồn 12 tháng, Công ty giao bán được 4.852,76 tấn, doanh thu: 155,94 tỷ đồng.
Công ty đang lập báo cáo tài chính quý IV, báo cáo quản trị năm 2019 và sẽ công bố thông tin theo quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 11 NĂM 2019

Trong tháng 11/2019, Công ty khai thác được 377,78 tấn, cộng dồn 11 tháng, Công ty khai thác được 1.986,36 tấn, đạt 76,39%. Tháng 11, Công ty thu mua được 429,52 tấn, cộng dồn 11 tháng, Công ty thu mua được 2.645,84 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 465,79 tấn, doanh thu 14,61 tỷ đồng. Cộng dồn 11 tháng, Công ty giao bán được 4.287,02 tấn, doanh thu: 138,01 tỷ đồng.
Công ty vận động toàn thể CB-CNV thi đua hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng năm 2019.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 10 NĂM 2019

Trong tháng 10/2019, Công ty khai thác được 356,25 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty khai thác được 1.608,58 tấn, đạt 57,45%. Tháng 10, Công ty thu mua được 438,33 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty thu mua được 2.216,31 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 420,83 tấn, doanh thu 13,01 tỷ đồng. Cộng dồn 10 tháng, Công ty giao bán được 3.821,23 tấn, doanh thu: 123,39 tỷ đồng.
Công ty vận động toàn thể CB-CNV thi đua hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng năm 2019.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 9 NĂM 2019

Trong tháng 9/2019, Công ty khai thác được 291,75 tấn, cộng dồn 09 tháng, Công ty khai thác được 1.252,33 tấn, đạt 48,17%. Tháng 9, Công ty thu mua được 364,24 tấn, cộng dồn 9 tháng, Công ty thu mua được 1.777,98 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 751,85 tấn, doanh thu 24,13 tỷ đồng. Cộng dồn 09 tháng, Công ty giao bán được 3.400,40 tấn, doanh thu: 110,39 tỷ đồng.
Công ty vận động toàn thể CB-CNV thi đua hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng năm 2019.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 2 trong tổng số 28 trang