TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 02 NĂM 2017

Trong tháng 02/2017, tranh thủ vườn cây chưa rụng lá hết Công ty vận động công nhân khai thác được 90,92 tấn. Cộng dồn 02 tháng, Công ty khai thác được 274,3 tấn, đạt 15,67 % kế hoạch năm tạm tính (1.750 tấn). Trong tháng, Công ty thu mua được 30,4 tấn cộng dồn 2 tháng, Công ty thu mua được 199,7 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 165,5 tấn, doanh thu 8,08 tỷ đồng. Cộng dồn 2 tháng, Công ty giao bán được 183,8 tấn, doanh thu: 8,82 tỷ đồng.
Đến cuối tháng 02/2017, Công ty ngưng khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá sinh lý, đến tháng 5, Công ty tổ chức cho công nhân khai thác mủ trở lại.
Công ty đang chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (dự kiến vào tháng 4/2017).

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 01 NĂM 2017

Trong tháng 01/2017, Công ty khai thác được 183,4 tấn, đạt 11,5 % kế hoạch năm tạm tính (1.600 tấn). Thu mua được 169,3 tấn và giao bán 18,3 tấn, doanh thu 0,74 tỷ đồng.
Công ty đã lập báo cáo tài chính quý IV và năm 2016; báo cáo tài chính đã kiểm toán và đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 12 NĂM 2016

Trong tháng 12/2016, Công ty đã khai thác được 221,5 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty khai thác được 1.250,4 tấn, đạt 119% kế hoạch năm (1.050 tấn).
Sản lượng giao bán trong tháng: 372 tấn, doanh thu 12,9 tỷ đồng. Cộng dồn 12 tháng, Công ty giao bán được 2.756,2 tấn, doanh thu: 82,3 tỷ đồng.
Công ty thu mua tiểu điền trong tháng 12 được 192 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty thu mua được 1.538,3 tấn.
Công ty đang lập báo cáo tài chính quý IV, báo cáo quản trị năm 2016 và sẽ công bố thông tin theo quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 11 NĂM 2016

Trong tháng 11/2016, Công ty đã khai thác được 150 tấn, cộng dồn 11 tháng, Công ty khai thác được 1.028,9 tấn, đạt 97,99% kế hoạch năm (1.050 tấn).

Sản lượng giao bán trong tháng: 491,6 tấn, doanh thu 14,9 tỷ đồng. Cộng dồn 11 tháng, Công ty giao bán được 2.384,2 tấn, doanh thu: 69,3 tỷ đồng.

Công ty thu mua tiểu điền trong tháng 11 được 186,3 tấn, cộng dồn 11 tháng, Công ty thu mua được 1.346,2 tấn.

Đến ngày 05/12, Công ty đã hoàn thành kế hoạch khai thác năm 2016: 1.061 tấn / kế hoạch 1.050 tấn.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 10 NĂM 2016

Trong tháng 10/2016, Công ty đã khai thác được 140 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty khai thác được 879 tấn, đạt 83,7% kế hoạch năm (1.050 tấn).
Sản lượng giao bán trong tháng: 349,3 tấn, doanh thu 10,3 tỷ đồng. Cộng dồn 10 tháng, Công ty giao bán được 1.892,6 tấn, doanh thu: 54,3 tỷ đồng.
Công ty thu mua tiểu điền trong tháng 10 được 191,9 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty thu mua được 1.159,9 tấn.
Công ty tiếp tục vận động toàn thể CB-CNV thi đua hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng năm 2016.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 9 trong tổng số 28 trang