TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 11 NĂM 2019

Trong tháng 11/2019, Công ty khai thác được 377,78 tấn, cộng dồn 11 tháng, Công ty khai thác được 1.986,36 tấn, đạt 76,39%. Tháng 11, Công ty thu mua được 429,52 tấn, cộng dồn 11 tháng, Công ty thu mua được 2.645,84 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 465,79 tấn, doanh thu 14,61 tỷ đồng. Cộng dồn 11 tháng, Công ty giao bán được 4.287,02 tấn, doanh thu: 138,01 tỷ đồng.
Công ty vận động toàn thể CB-CNV thi đua hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng năm 2019.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 10 NĂM 2019

Trong tháng 10/2019, Công ty khai thác được 356,25 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty khai thác được 1.608,58 tấn, đạt 57,45%. Tháng 10, Công ty thu mua được 438,33 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty thu mua được 2.216,31 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 420,83 tấn, doanh thu 13,01 tỷ đồng. Cộng dồn 10 tháng, Công ty giao bán được 3.821,23 tấn, doanh thu: 123,39 tỷ đồng.
Công ty vận động toàn thể CB-CNV thi đua hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng năm 2019.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 9 NĂM 2019

Trong tháng 9/2019, Công ty khai thác được 291,75 tấn, cộng dồn 09 tháng, Công ty khai thác được 1.252,33 tấn, đạt 48,17%. Tháng 9, Công ty thu mua được 364,24 tấn, cộng dồn 9 tháng, Công ty thu mua được 1.777,98 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 751,85 tấn, doanh thu 24,13 tỷ đồng. Cộng dồn 09 tháng, Công ty giao bán được 3.400,40 tấn, doanh thu: 110,39 tỷ đồng.
Công ty vận động toàn thể CB-CNV thi đua hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng năm 2019.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 8 NĂM 2019

Trong tháng 8/2019, Công ty khai thác được 300,29 tấn, cộng dồn 08 tháng, Công ty khai thác được 960,58 tấn, đạt 34,31%. Tháng 8, Công ty thu mua được 449,14 tấn, cộng dồn 8 tháng, Công ty thu mua được 1.413,75 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 710,35 tấn, doanh thu 22,54 tỷ đồng. Cộng dồn 08 tháng, Công ty giao bán được 2.648,54 tấn, doanh thu: 86,26 tỷ đồng.
Công ty vận động toàn thể CB-CNV thi đua hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng năm 2019.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 7 NĂM 2019

Trong tháng 7/2019, Công ty khai thác được 292,32 tấn, cộng dồn 07 tháng, Công ty khai thác được 660,29 tấn, đạt 25,4%. Tháng 7, Công ty thu mua được 329,38 tấn, cộng dồn 7 tháng, Công ty thu mua được 964,6 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 336,55 tấn, doanh thu 10,71 tỷ đồng. Cộng dồn 07 tháng, Công ty giao bán được 1.938,2 tấn, doanh thu: 63,72 tỷ đồng.
Công ty đã lập báo cáo tài chính quý II, đã soát xét, báo cáo bán niên năm 2019 và đã công bố thông tin theo đúng quy định.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 26 trang