BUSINESS SITUATION OF THE COMPANY JUNE 2020

In June 2020, the Company mined 108.134 tonnes, accumulated in 6 months, the Company mined 267.69 tonnes, achieves 10.10% of the plan year.
The Company purchased 29.27 tonnes, accumulated in 6 months, the Company purchased 379.47 tonnes.
The Company sold 179.05 tonnes, revenue: 5.31 billions VND. Accumulated in 6 months, the Company sold 1,798.5 tonnes, revenue: 65.07 billions VND.
The company is completing the financial statements quarter II and to publish as prescribed.

 
BUSINESS SITUATION OF THE COMPANY MAY 2020

In May 2020, the Company has not yet exploited rubber latex due to the hot weather. Thus, in 5 months, the Company only exploited 160.22 tons, reaching 6.05% of the year plan (2,650 tons). In the month, the Company did not buy the output because the outside rubber plantation did not yet exploit it. In 5 months, the Company purchased 350.21 tons.
The company sold in the month: 177 tons, turnover of over 6.26 billion. Accumulated in 5 months, the company sold 1,619.44 tons, revenue: 59.75 billion.
The company organized the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 on May 29, 2020. Information the Meeting, the Company has published information on the website as prescribed.

 
BUSINESS SITUATION OF THE COMPANY APRIL 2020

In April 2020, the Company has not yet exploited rubber latex due to the hot weather. Thus, in 4 months, the Company only exploited 160.22 tons, reaching 6.05% of the year plan (2,650 tons). In the month, the Company did not buy the output because the outside rubber plantation did not exploit it. In 4 months, the Company purchased 350.21 tons.
The company sold in the month: 300.48 tons, revenue of over 10.81 billion. Accumulated 4 months, the company sold 1,442.44 tons, revenue: 53.94 billion.
The company has announced to delay the annual general meeting of shareholders at the end of June 2020. Specific time will be notified in the invitation.
The first quarter financial report, the Company has published information in accordance with the prescribed time.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 3 NĂM 2020

Trong tháng 3/2020, Công ty ngưng khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá sinh lý. Như vậy, trong quý I, Công ty khai thác được 160,22 tấn, đạt 6,05% kế hoạch năm (2.650 tấn). Trong tháng, Công ty không thu mua được sản lượng do vườn cây cao su bên ngoài cũng không khai thác. Trong quý I, Công ty thu mua được 350,21 tấn.
Công ty giao bán trong tháng: 685,72 tấn, doanh thu trên 25,73 tỷ đồng. Cộng dồn quý I, Công ty giao bán được 1.141,96 tấn, doanh thu: 42,68 tỷ đồng.
Công ty đã chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 13/3/2020. Thời gian tổ chức đại hội Công ty sẽ thông báo trong thư mời.
Báo cáo tài chính quý I, Công ty sẽ công bố thông tin theo đúng thời gian quy định.

 
BUSINESS SITUATION OF THE COMPANY FEBRUARY 2020

In February 2020, the Company stop exploited because physiological deciduous trees. In this month, the company did not buy the output because the garden rubber outside was not exploited.
This month, Company sold : 290.20 tons, revenue of 10.84 billion VND. Accumulated 02 months, the company sold 456.24 tons, revenue of 16.95 billion VND.
The company has announced to close the list of shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2020, accordingly, the final registration date is March 13, 2020. About the time of the meeting, the Company will announce in the invitation.
The company has published information on audited financial statements and 2019 annual reports on the Company's website.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 31