Năng lực xuất khẩu
Nhận chứng chỉ ISO 9001: 2000

Sản phẩm của Công ty được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới.


Sản phẩm của Công ty Cổ phần Cao su Hoà Bình được xuất khẩu trực tiếp hoặc uỷ thác xuất khẩu đến các nước thuộc Châu Á, Châu Âu, và Châu Mỹ. Đặc biệt, khách hàng Trung Quốc và Đài Loan là những khách hàng thường xuyên của Công ty, hàng năm, gần 1/3 sản lượng được xuất khẩu trực tiếp sang nước này. Công ty luôn năng động trong việc tìm thị trường mới góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu cho Công ty, đồng thời cũng thường xuyên giữ mối quan hệ với các đối tác cũ bằng việc ký các hợp đồng bán hàng dài hạn. Công ty luôn đặt uy tín và chất lượng lên hàng đầu, vì thế luôn được các đối tác tin tưởng.

Hàng chờ xuất khẩu

Hàng chờ xuất khẩu

TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CÔNG TY


Năm 2004

Năm 2005

KH Năm 2006

Sản lượng

Tỷ lệ

Sản lượng

Tỷ lệ

Sản lượng

Tỷ lệ

Nội tiêu

3,288.99

48.002%

4,496.82

47.109%

3,895.00

40.573%

Trung Quốc

580.00

8.465%

84.34

0.884%

1,003.16

10.450%

Châu Âu

2,982.72

43.533%

3,755.12

39.339%

2,298.24

23.940%

Đài Loan

1,209.28

12.669%

2,040.72

21.258%

Tiệp Khắc

362.88

3.780%

CỘNG

6,851.705

9,545.558

9,600.000