The units under

Company include:


 • 06 The production team;
 • 01 Processing Plant;
 • Department of Organization - Administration;
 • Department of Finance and Accounting;
 • Department of Planning - Business
 • Department of Engineering
 • 01 Inspectors-Securities Commission.
 • Danh bạ điện thoại:

  Danh bạ điện thoại Các Phòng ban HORUCO
  STT Cá nhân - Đơn vị Cơ quan Di động Nhà riêng
  I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 3873499
  1 Ô. Bảo          (Chủ tịch) 0913.840062
  II BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY
  1 Ô. Hưng        (Tổng Giám đốc) 3873482
  2 Ô. Tiên   (Phó Tổng Giám đốc TT) 3872103 0913.948736 064-3882799
  III PHÒNG TC - HÀNH CHÍNH 3872104
  1 Ô. Hóa    (Trưởng Phòng) 3873494 0918.488069 061-3724061
  2 Ô. Đức       (Phó Phòng) 0913.668652 064- 3881496
  3 Ô.Minh       (Phó Phòng) 0913.947355 061- 3876716
  4 B.Hương ( Ytế CQ) 3795088 064-3873483
  5 Ô. Nghĩa 0919.969087 064-3872133
  6 Ô.Tưởng 0919.387856 064-3872411
  7 C.Thanh 0918.622216 064-3776424
  8 Ô.Trọng 0917.258280 064-3779394
  9 Ô.Hương 0983.258270 064-3873293
  10 B.Châm 064-3873219
  11 C.Hương Thủy 0919.518123 064-3873456
  12 Ô. Sơn 0919.518196 064-3873709
  13 Ô.Cường 0919.885397 064-3873652
  14 B.Tuyết 064-3873173
  15 Ô. Châu        (Lái xe) 0916.190736 064-3872358
  16 Ô.Hòa          (Lái xe) 0989.363664 061-3876233
  17 Ô. Phu          (Lái xe) 0918.520189 061-3720236
  18 Ô.Trường     (Lái xe) 0918.754534 061-3786467
  19 Ô.Hải           (Lái xe) 0919.353124 061-3784943
  20
  IV PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN 3873496
  1 Ô. Quang   (Trưởng Phòng) 3873497 0918.556833
  2 B Hồng Phương 0902.146828
  3 B. Kim Phương 0904.267119
  4 B. Hằng         (Thủ quỹ) 064-3872204
  5 B.Nhi 0919.887166 061-3876716
  6 B.Diễm Anh 064-3872107
  7 Ô.Cường 0982.161745 064-3885162
  8
  V PHÒNG KỸ THUẬT 3873492
  1 B.Thủy   (P.T.GĐ - kiêm tưởng Phòng) 0918.537174 064-3872281
  2 Ô.Khải     ( Phó Phòng) 0909.189289 064-3779191
  3 Ô.Long 064-3877626
  4 Ô.Hà 0919.688722 064-3873210
  5 B.Thúy 0919.888928
  6 Ô.Nông 0988.663645
  7 Ô.Hưng 0907.929404
  8 Ô.Quỳnh 064-3873653
  9 Ô.Khanh 064-3873339
  10 Ô.ĐTú 0919.885123 064-3872358
  11 Ô.Hòa 0918.023146 064-3874238
  12 Ô.Tú 0919.885343
  13 B.Út Hòa 064-3877637
  14 C.Hà 0919.885125 064-3873114
  VI PHÒNG KẾ HOẠCH - KD 3873491
  1 Ô. Diện (Trưởng phòng) 3873490 0913.758287
  2 Ô. Lộc  (Phó Phòng ) 0918.342303 064-3872121
  3 Ô. Thao   (Phó Phòng) 0913.941145 061-3726027
  4 Ô. Tuấn 0918.337946 064-3881080
  5 Ô.Dương 0919.885383 064-3873106
  6 Ô.Đức      (Thủ kho) 0985.646121 064-3872336
  7 Ô.Thục 0918.839925
  8 Ô. Sửu 0913.655789
  9 C.Dung 0919.456533
  10 C.Thu 0919.970185 064-3874088
  VII BAN THANH TRA - BV 3872236
  1 Ô. Đức      (Trưởng ban) 0918.267116 064-3873838
  2 Ô. Hùng       (Phó ban) 0915.351565 064-3873330
  3 Ô.Hưng 0984.408378
  VIII CÔNG ĐOÀN CÔNG TY 3872233
  1 Ô. Hảo       (Chủ tịch) 0918.267104 064-3873114
  2 Ô. Dũng 0918.642000 061-3878212
  IX VĂN PHÒNG ĐẢNG - ĐOÀN TN 3873493
  1 Ô.Đợi 0918.324129 064-3872239
  2 Ô. Hùng  ( Bí thư  ĐTN) 0918.922888
  X VĂN PHÒNG ĐỘI I 3872130
  1 Ô. Đán       (Đội trưởng) 0989.235983 064-3877717
  2 Ô.Bình                        (Thư ký) 0918.875439 064-3873200
  XI VĂN PHÒNG ĐỘI II 3785020
  1
  2 Ô.Hùng                     (Đội phó) 064-3877655
  3
  XII VĂN PHÒNG ĐỘI III 3779130
  1 Ô.Quãng       (Đội trưởng) 0918.875449 064-3873196
  2
  3 Ô.Uynh         (Thư ký) 0913.668715 064-3779114
  4 Ô. Phương      (CĐ) 0913.146536 064-3874308
  XIII VĂN PHÒNG ĐỘI IV 3872226
  1 Ô.Tùng         (Đội trưởng) 0907.656518
  2 Ô. Ngân       (Thư ký) 0917.103116 064-3872160
  3 Ô.Tuyên     (CTCĐBP) 064-3872351
  XIV VĂN PHÒNG ĐỘI V 3877747
  1
  2 064-3877743
  3 Ô. Quang      (Thư ký) 064-3877737
  XV VĂN PHÒNG ĐỘI VI 3873615
  1 Ô. Dũng     (Đội trưởng) 0985.646006
  2 Ô. Minh         (Thư ký) 0918.404207 064-3872208
  XVI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN 3872192
  1 Ô. Bảo    (P.T.GĐ C.ty kiêm Giám đốc NM) 0913.845559 064-3872290
  2 Ô. Nghĩa   ( P.Giám đốc NM) 0918.298323 061-3726274
  3 Ô.Tùng 0988.802730 064-3873655
  4 Ô.Hà 0913.814676
  5 B. Mai 064-3872291
  6 B.Hương 0919.653350
  7 Ô.Sang 0909.920767
  8 Ô.Phong       (Tổ trưởng VT) 0913.894621 064-3872278
  9 Ô.Tuấn 0918.836202
  10 Căn tin 3873587
  XVII VẬN TẢI 3872195
  XVIII CĂN TIN
  1 Quán Thủy - Quý 064-3872409
  2 Quán Hương - Châu 064-3872110
  XIX CÔNG TY CAO SU BÀ RỊA 3881964
  Fax 3881169
  1 Văn phòng 3881964
  2 Phòng TC-HC 3881482
  3 Phòng TC-KT 3881978
  4 Phòng Kỹ thuật 3881481
  5 Phòng KH-KD 3881977
  6 Phòng TTBV 3881487
  7 VP đại diện (08)8263970
  8 Nhà máy Xà Bang 3885491
  9 VP Công đoàn 3881485
  10 VP Đoàn TN 3881483
  11 VP Đảng 3881486
  12 Khách sạn cao su 3852746
  XX TỔNG CÔNG TY CAO SU VIỆT NAM (08)
  Fax 9324341
  Tổng đài 9325234
  Tổng đài 9325235
  1 Hiệp hội cao su 9327851
  2 Hội đồng quản trị 9326485
  3 Giám đốc 9326483
  4 Văn phòng 9325233
  5 Ban Tài chính - Kế toán 9325932
  6 Ban Lao động tiền lương 9325224
  7 Ban Tổ chức cán bộ 9322034
  8 Ban Xuất nhập khẩu 9327344
  9 Ban Kỹ thuật 9326831
  10 Tạp chí cao su 9321162
  Fax 9322625
  XXI TỈNH BRVT (064)
  1 Sở Lao động thương binh XH 3852205
  2 Bảo hiểm xã hội 3854636
  3 Cục thống kê 3856599
  4 Sở KH đầu tư 3851381
  5 Cục thuế 3852220
  6 Sở TN-MT 3852539