Thông báo về việc tìm đối tác nhận khoán trồng và chăm sóc cây Keo lai trồng thuần

Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình có nhu cầu tìm kiếm đối tác nhận khoán trồng và chăm sóc diện tích trồng cây Keo lai với nội dung cụ thể như sau:

1.  Diện tích giao khoán nhận trồng và chăm sóc cây Keo lai trồng thuần: 34,819 ha;

2. Địa điểm:

+ Nông trường Bình Tân (lô 68: 1,57 ha, lô 69: 1,7027 ha, lô 89: 1,06, lô 79: 9,9982 ha; lô 179: 3,7899 ha, lô 200: 1,0444 ha)

+ Đội sản xuất 2 (lô 182: 2,25 ha, lô 327: 6,6513 ha, lô 287: 4,9225);

+ Đội sản xuất 5 (Vườn nhân: 1,83 ha);

3. Thời gian nhận hợp đồng giao khoán chăm sóc: chu kỳ 04 năm (2024-2027);

4. Nội dung các công việc thực hiện chăm sóc:

a) Các công việc thực hiện:

-   Quy cách trồng: Trồng thuần cây Keo lai với mật độ 3.333 cây/ha; hàng cách hàng 3m, cây cách cây 1m;

-  Về vật tư: giao cho bên nhận khoán chủ động mua cây giống theo yêu cầu về chủng loại, nguồn gốc, tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể trong hợp đồng, riêng về phân bón Công ty sẽ mua và cung cấp cho bên nhận khoán.

-   Về các công việc thực hiện bao gồm: Trồng mới, trồng dặm, bón phân, làm cỏ hàng, phát luồng, tỉa cành và phòng chống cháy.

(Quy trình thực hiện theo yêu cầu của Công ty và sẽ được cụ thể khi 02 bên đàm phán ký kết hợp đồng).

b) Giá trị dự kiến gói giao khoán: 12.880.000 đồng/ha/04 năm (kèm chi tiết)

(Giá đã gồm thuế VAT)

Công ty thông báo đến các tổ chức, hộ kinh doanh (có ngành nghề liên quan đến trồng rừng) có khả năng và nhu cầu nhận trồng và chăm sóc diện tích Keo lai trên có đơn xin hợp đồng (theo biểu mẫu đính kèm) gửi phòng KHKD hoặc phòng Kỹ thuật Công ty trước 16 giờ ngày 30/5/2024. Đến hết thời hạn thông báo Công ty sẽ lựa chọn đối tác có giá đề nghị thấp nhất không vượt giá trị gói giao khoán như trên để tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng.

Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty, số ĐT: 02543.872104.

 
BUSINESS SITUATION OF THE COMPANY AUGUST 2023

In August 2023, the Company mined 443.597 tonnes, accumulated in 8 months, the Company mined 1,422.696 tonnes, achieves 50.81 of the plan year (plan 2,800 tonnes). The Company produce 509.059 tonnes, accumulated in 8 months, the Company produced 1,597.272 tonnes, achieves 31.94 of the plan year (plan 5,000 tonnes). The Company sold 476.27 tonnes, revenue: 14.93 billions VND. Accumulated in 8 months, the Company sold 2,000.62 tonnes, revenue: 66.3 billions VND.

 
BUSINESS SITUATION OF THE COMPANY JANUARY 2022

In January, the company exploited 257.02 tons, reaching 9,89% of the yearly plan (2,600 tons). Purchased 255.68 tons and sold 157.66 tons, turnover of 5.74 billion.
The company has made its fourth quarter financial report and has published news as prescribedthe. Financial report of 2020 audited will be released after the auditing firm has an opinion.