Ông Võ Văn Bình

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN TV BAN KIỂM SOÁT NK 2012 – 2016

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Họ và tên: VÕ VĂN BÌNH

1.  Giới tính: Nam

2.  Ngày, tháng năm sinh: 01/02/1962

3.  Nơi sinh: Đức Phổ – Quảng Ngãi

4.  Quốc tịch: Việt Nam

5.  Dân tộc: Kinh

6.  Quê quán: Quảng Ngãi

7.  Địa chỉ thường trú: TP. Hồ Chí Minh

8.  Trình độ văn hóa: 12/12

9.  Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Ngành tài chính kế toán

  1. Quá trình công tác:
  • Từ năm 1984 – 1990: Phó phòng Tài chính kế toán, Công ty cao su Mang Yang.
  • Từ năm 1991 – 1996: Kế toán trưởng Công ty cao su Chư Pah.
  • Từ  năm 1997 – 2000: Phó Giám đốc Công ty cao su Chu Pah.
  • Từ năm 2001 – 2007: chuyên viên Ban Thanh Tra Bảo vệ Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.
  • Từ năm 2008 – tháng 10/2010: thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.
  • Từ tháng 11/2010 đến nay: chuyên viên Ban tài chính kế toán Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.
  1. Số cổ phần nắm giữ: 20 CP.
  2. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên BKS Công ty NK 2007 – 2011 (cổ đông nhà nước Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đề cử)

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 10  tháng 4 năm 2012 BAN TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2011


Newer news items:
Older news items: