Ông Bành Mạnh Đức

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN TV BAN KIỂM SOÁT NK 2012 – 2016

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Họ và Tên: BÀNH MẠNH ĐỨC

1.  Giới tính         : Nam

2.  Ngày, tháng năm sinh        : 02/01/1964

3.  Nơi sinh: Quảng Trị

4.  Quốc tịch: Việt Nam

5.  Dân tộc: Kinh

6.  Quê quán: Quảng Trị

7.  Địa chỉ thường trú: Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu

8.  Trình độ văn hóa: 12/12

9.  Trình độ chuyên môn: Đại học Tổng hợp Sử (nay là ĐH KHXHNV)

  1. Quá trình công tác :
  • Từ tháng 9/1987-07/1994: Nhân viên Trung Tâm Văn hoá Suối Tre, Công ty cao su Đồng Nai.
  • Từ tháng 8/1994 - 11/1998: Nhân viên Phòng Hành chính - Quản Trị, Công ty Cao su Bà Rịa.
  • Từ tháng 12/1998-4/2004: P.Trưởng Phòng Hành chính - Quản Trị, Công ty cao su Bà Rịa.
  • Từ tháng 5/2004 đến nay: P.Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty cổ phần cao su Hòa Bình.
  1. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên BKS NK 2007 – 2011, Thư ký Hội đồng Quản trị, P.Trưởng Phòng TC-HC, Công ty cổ phần cao su Hòa Bình.
  2. Số cổ phần nắm giữ: 200 cổ phần.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 10  tháng 4 năm 2012 BAN TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2011


Newer news items:
Older news items: