THÔNG BÁO Về việc tìm đối tác hợp đồng hợp tác kinh doanh

Công ty Cổ phần cao su Hòa Bình có nhu cầu tìm kiếm đối tác để thực hiện hợp đồng hợp tác với quy mô và chi tiết cụ thể như sau:

  1. Diện tích hợp đồng hợp tác: 13 ha;
  2. Địa điểm: Đất dưới đường dây điện 220KV tại Đội sản xuất 3 và 6 thuộc Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình;
  3. Thời gian thực hiện hợp đồng hợp tác: 01 năm
  4. Nội dung hợp đồng hợp tác: Liên kết đầu tư trồng cây hoa màu hoặc cây Sắn (Khoai mì), trong đó: Bên Công ty sử dụng cơ sở hạ tầng hiện có; Bên hợp đồng chịu trách nhiệm về vốn, kỹ thuật, chất lượng, môi trường, nhân lực…;

Công ty thông báo đến các đơn vị thực thuộc và các cá nhân tổ chức muốn hợp tác có đơn đề xuất giá hợp tác gửi đến Công ty trước 9:00 ngày 10/3/2024 để Công ty xem xét lựa chọn cá nhân có giá đề xuất cao nhất ký kết hợp đồng (trường hợp có đơn đề xuất giá bằng nhau, Công ty sẽ ưu tiên chọn đơn vị đã ký hợp đồng hợp tác gần nhất).


Newer news items:
Older news items: