TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 8 NĂM 2021

Trong tháng 8/2021, Công ty khai thác được 304,25 tấn, cộng dồn 08 tháng, Công ty khai thác được 1.247,18 tấn, đạt 49,88 kế hoạch năm (2.500 tấn). Tháng 8, Công ty thu mua được 38,54 tấn, cộng dồn 08 tháng, Công ty thu mua được 428 tấn.

Sản lượng giao bán trong tháng: 257,26 tấn, doanh thu 10,39 tỷ đồng. Cộng dồn 08 tháng, Công ty giao bán được 1.983,53 tấn, doanh thu: 85,79 tỷ đồng.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: