TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 4 NĂM 2021

Trong tháng 4/2021, Công ty chưa tổ chức thu hoạch mủ cao su do vườn cây chưa ổn định; Cộng 04 tháng đầu năm, Công ty khai thác được 467,63 tấn, đạt 18,71% kế hoạch năm, thu mua được 218,47 tấn.
Trong tháng Công ty giao bán: 60,48 tấn, doanh thu 2,97 tỷ đồng. Cộng dồn 04 tháng, Công ty giao bán được 1.164,99 tấn, doanh thu: 51,64 tỷ đồng.
Công ty đã thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trước ngày ngày 30/6/2021.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: