TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 3 NĂM 2021

Trong tháng 3/2021, Công ty ngưng khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá, cộng 03 tháng, Công ty khai thác được 467,63 tấn, đạt 18,71% kế hoạch năm tạm tính (2.500 tấn). Trong tháng, Công ty không thu mua được sản lượng do vườn cây cao su bên ngoài cũng không khai thác. Cộng dồn 03 tháng, Công ty thu mua được 218,47 tấn.
Công ty giao bán trong tháng: 624,96 tấn, doanh thu 28,63 tỷ đồng. Cộng dồn 03 tháng, Công ty giao bán được 1.104,51 tấn, doanh thu: 48,67 tỷ đồng.
Báo cáo tài chính quý I, Công ty sẽ công bố thông tin theo đúng thời gian quy định.
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: