TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 02 NĂM 2021

Trong tháng 02/2021, Công ty khai thác được 61,72 tấn, cộng dồn 02 tháng, Công ty khai thác được 467,63 tấn, đạt 18,71% kế hoạch năm tạm tính (2.500 tấn). Sản lượng thu mua trong tháng được 19,8 tấn, cộng dồn 02 tháng, Công ty thu mua được 218,47 tấn.
Công ty giao bán trong tháng: 313,95 tấn, doanh thu 13,91 tỷ đồng. Cộng dồn 02 tháng, Công ty giao bán được 479,55 tấn, doanh thu: 20,04 tỷ đồng.
Công ty đã có thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 03/02/2021. Về thời gian tổ chức đại hội, Công ty sẽ thông báo trong thư mời.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: