TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 01 NĂM 2021

Trong tháng 01/2021, Công ty khai thác được 405,91 tấn, đạt 16,24% kế hoạch năm tạm tính (2.500 tấn). Thu mua được 198,67 tấn và giao bán 165,60 tấn, doanh thu 6,13 tỷ đồng.
Công ty đã lập báo cáo tài chính quý IV và đã công bố thông tin. Báo cáo tài chính năm 2020 kiểm toán đã công bố thông tin sau khi đơn vị kiểm toán có ý kiến. Công ty đã công bố thông tin báo cáo thường niên đúng thời gian theo quy định.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: