TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 12 NĂM 2020

Trong tháng 12/2020, Công ty khai thác được 523,19 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty khai thác được 2.680,85 tấn, đạt 101,16%. Tháng 12, Công ty thu mua được 316,48 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty thu mua được 1.883,13 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 835,56 tấn, doanh thu 34,63 tỷ đồng. Cộng dồn 12 tháng, Công ty giao bán được 5.252,45 tấn, doanh thu: 184,46 tỷ đồng.
Công ty đã lập báo cáo tài chính quý IV và đã công bố thông tin. Báo cáo tài chính kiểm toán, báo cáo quản trị năm 2020 Công ty sẽ lập và công bố thông tin theo quy định.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: