TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 11 NĂM 2020

Trong tháng 11/2020, Công ty khai thác được 498,25 tấn, cộng dồn 11 tháng, Công ty khai thác được 2.157,66 tấn, đạt 81,42%. Tháng 11, Công ty thu mua được 349,57 tấn, cộng dồn 11 tháng, Công ty thu mua được 1.566,65 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 540,96 tấn, doanh thu 19,18 tỷ đồng. Cộng dồn 11 tháng, Công ty giao bán được 4.416,88 tấn, doanh thu: 150,03 tỷ đồng.
Công ty vận động toàn thể CB-CNV thi đua hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng năm 2020.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: