TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 6 NĂM 2020

Trong tháng 6/2020, Công ty khai thác được 108,134 tấn, cộng dồn 06 tháng, Công ty khai thác được 267,69 tấn, đạt 10,10%. Tháng 6, Công ty thu mua được 29,27 tấn, cộng dồn 6 tháng, Công ty thu mua được 379,47 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 179,05 tấn, doanh thu 5,31 tỷ đồng. Cộng dồn 06 tháng, Công ty giao bán được 1.798,50 tấn, doanh thu: 65,07 tỷ đồng.
Công ty đang lập báo cáo tài chính quý II và sẽ công bố thông tin theo đúng quy định.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: