TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 4 NĂM 2020

Trong tháng 4/2020, Công ty ngưng khai thác mủ cao su do thời tiết còn nắng nóng. Như vậy, trong 4 tháng, Công ty chỉ khai thác được 160,22 tấn, đạt 6,05% kế hoạch năm (2.650 tấn). Trong tháng, Công ty không thu mua được sản lượng do vườn cây cao su bên ngoài cũng không khai thác. Trong 4 tháng, Công ty thu mua được 350,21 tấn.
Công ty giao bán trong tháng: 300,48 tấn, doanh thu trên 10,81 tỷ đồng. Cộng dồn 4 tháng, Công ty giao bán được 1.442,44 tấn, doanh thu: 53,94 tỷ đồng.
Công ty đã có thông báo dời thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên chậm nhất là cuối tháng 6/2020. Thời gian cụ thể sẽ thông báo trong thư mời.
Báo cáo tài chính quý I, Công ty đã công bố thông tin theo đúng thời gian quy định.