TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 3 NĂM 2020

Trong tháng 3/2020, Công ty ngưng khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá sinh lý. Như vậy, trong quý I, Công ty khai thác được 160,22 tấn, đạt 6,05% kế hoạch năm (2.650 tấn). Trong tháng, Công ty không thu mua được sản lượng do vườn cây cao su bên ngoài cũng không khai thác. Trong quý I, Công ty thu mua được 350,21 tấn.
Công ty giao bán trong tháng: 685,72 tấn, doanh thu trên 25,73 tỷ đồng. Cộng dồn quý I, Công ty giao bán được 1.141,96 tấn, doanh thu: 42,68 tỷ đồng.
Công ty đã chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 13/3/2020. Thời gian tổ chức đại hội Công ty sẽ thông báo trong thư mời.
Báo cáo tài chính quý I, Công ty sẽ công bố thông tin theo đúng thời gian quy định.