TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 02 NĂM 2020

Trong tháng 02/2020, Công ty ngưng khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá. Trong tháng, Công ty không thu mua được sản lượng do vườn cây cao su bên ngoài cũng không khai thác.
Công ty giao bán trong tháng: 290,20 tấn, doanh thu 10,84 tỷ đồng. Cộng dồn 02 tháng, Công ty giao bán được 456,24 tấn, doanh thu: 16,95 tỷ đồng.
Công ty đã có thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 13/3/2020. Về thời gian tổ chức đại hội, Công ty sẽ thông báo trong thư mời.
Công ty đã công bố thông tin về báo cáo tài chính đã kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2019 trên website Công ty.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: