TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 01 NĂM 2020

Trong tháng 01/2020, Công ty khai thác được 155,99 tấn, đạt 6 % kế hoạch năm tạm tính (2.600 tấn). Thu mua được 350,21 tấn và giao bán 166,04 tấn, doanh thu 6,12 tỷ đồng.
Công ty đã lập báo cáo tài chính quý IV và đã công bố thông tin. Báo cáo tài chính năm 2019 kiểm toán đã được công bố thông tin sau khi đơn vị kiểm toán có ý kiến. Công ty sẽ công bố thông tin báo cáo thường niên đúng thời gian theo quy định.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: