TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 12 NĂM 2019

Trong tháng 12/2019, Công ty khai thác được 364,83 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty khai thác được 2.351,191 tấn, đạt 83,97%. Tháng 12, Công ty thu mua được 406,84 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty thu mua được 3.052,67 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 565,73 tấn, doanh thu 17,94 tỷ đồng. Cộng dồn 12 tháng, Công ty giao bán được 4.852,76 tấn, doanh thu: 155,94 tỷ đồng.
Công ty đang lập báo cáo tài chính quý IV, báo cáo quản trị năm 2019 và sẽ công bố thông tin theo quy định.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: