TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 11 NĂM 2019

Trong tháng 11/2019, Công ty khai thác được 377,78 tấn, cộng dồn 11 tháng, Công ty khai thác được 1.986,36 tấn, đạt 76,39%. Tháng 11, Công ty thu mua được 429,52 tấn, cộng dồn 11 tháng, Công ty thu mua được 2.645,84 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 465,79 tấn, doanh thu 14,61 tỷ đồng. Cộng dồn 11 tháng, Công ty giao bán được 4.287,02 tấn, doanh thu: 138,01 tỷ đồng.
Công ty vận động toàn thể CB-CNV thi đua hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng năm 2019.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: