TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 10 NĂM 2019

Trong tháng 10/2019, Công ty khai thác được 356,25 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty khai thác được 1.608,58 tấn, đạt 57,45%. Tháng 10, Công ty thu mua được 438,33 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty thu mua được 2.216,31 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 420,83 tấn, doanh thu 13,01 tỷ đồng. Cộng dồn 10 tháng, Công ty giao bán được 3.821,23 tấn, doanh thu: 123,39 tỷ đồng.
Công ty vận động toàn thể CB-CNV thi đua hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng năm 2019.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: