TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 9 NĂM 2019

Trong tháng 9/2019, Công ty khai thác được 291,75 tấn, cộng dồn 09 tháng, Công ty khai thác được 1.252,33 tấn, đạt 48,17%. Tháng 9, Công ty thu mua được 364,24 tấn, cộng dồn 9 tháng, Công ty thu mua được 1.777,98 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 751,85 tấn, doanh thu 24,13 tỷ đồng. Cộng dồn 09 tháng, Công ty giao bán được 3.400,40 tấn, doanh thu: 110,39 tỷ đồng.
Công ty vận động toàn thể CB-CNV thi đua hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng năm 2019.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: