TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 5 NĂM 2019

Trong tháng 5/2019, Công ty bắt đầu khai thác mủ cao su, tuy nhiên, những ngày cuối tháng, cây cao su mới cho mủ nên sản lượng thu hoạch không nhiều. Trong 5 tháng, Công ty khai thác được 268,72 tấn, đạt 9,6% kế hoạch năm (2.800 tấn). Trong tháng, Công ty thu mua 0,59 tấn, gia công 20,93 tấn. Cộng dồn 5 tháng, Công ty thu mua 313,14 tấn và gia công được 224,85 tấn.
Công ty giao bán trong tháng: 79,68 tấn, doanh thu trên 2,93 tỷ đồng. Cộng dồn 5 tháng, Công ty giao bán được 1.492,44 tấn, doanh thu: 49,27 tỷ đồng.
Công ty đang ổn định tổ chức sản xuất kinh doanh để đạt và vượt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: