TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 12 NĂM 2018

Trong tháng 12/2018, Công ty khai thác được 383,83 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty khai thác được 2.710,624 tấn, đạt 104,25% kế hoạch năm. Tháng 12, Công ty thu mua được 506,5 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty thu mua được 3.069,03 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 1.043,9 tấn, doanh thu 33,18 tỷ đồng. Cộng dồn 12 tháng, Công ty giao bán được 5.316,17 tấn, doanh thu 171,1 tỷ đồng.
Công ty đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.
Công ty đang lập báo cáo tài chính quý IV, báo cáo quản trị năm 2018 và sẽ công bố thông tin theo quy định.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: