TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 9 NĂM 2018

Trong tháng 9/2018, Công ty khai thác được 348,64 tấn, cộng dồn 09 tháng, Công ty khai thác được 1.621,78 tấn, đạt 62,38%. Tháng 9, Công ty thu mua được 385,28 tấn, cộng dồn 9 tháng, Công ty thu mua được 1.746,55 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 841,38 tấn, doanh thu 26,293 tỷ đồng. Cộng dồn 09 tháng, Công ty giao bán được 2.617,86 tấn, doanh thu: 86,02 tỷ đồng.
Công ty đang lập báo cáo tài chính quý III và sẽ công bố thông tin theo đúng quy định.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: