TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 7 NĂM 2018

Trong tháng 7/2018, Công ty khai thác được 340 tấn, cộng dồn 07 tháng, Công ty khai thác được 894,5 tấn, đạt 34,4%. Tháng 7, Công ty thu mua được 413,95 tấn, cộng dồn 7 tháng, Công ty thu mua được 936,5 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 250,03 tấn, doanh thu 8,43 tỷ đồng. Cộng dồn 07 tháng, Công ty giao bán được 1.319,2 tấn, doanh thu: 45,9 tỷ đồng.
Công ty đã lập báo cáo tài chính bán niên được tổ chức kiểm toán soát xét, báo cáo bán niên năm 2018 và đã công bố thông tin đúng thời hạn trên website Công ty.Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: