TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 6 NĂM 2018

Trong tháng 6/2018, Công ty khai thác được 174,3 tấn, cộng dồn 06 tháng, Công ty khai thác được 554,46 tấn, đạt 21,33%. Tháng 6, Công ty thu mua được 274,9 tấn, cộng dồn 6 tháng, Công ty thu mua được 522,5 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 236,33 tấn, doanh thu 8,17 tỷ đồng. Cộng dồn 06 tháng, Công ty giao bán được 1.069,1 tấn, doanh thu: 37,5 tỷ đồng.
Công ty đang lập báo cáo tài chính quý II, báo cáo bán niên năm 2018 và sẽ công bố thông tin theo đúng quy định.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: