TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 01 NĂM 2018

Trong tháng 01/2018, Công ty khai thác được 340,3 tấn, đạt 13,1 % kế hoạch năm tạm tính (2.600 tấn). Thu mua được 206,2 tấn và giao bán 153,1 tấn, doanh thu 4,97 tỷ đồng.
Công ty đã lập báo cáo tài chính quý IV và đã công bố thông tin. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và sẽ thực hiện công bố thông tin sau khi đơn vị kiểm toán có ý kiến.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: