TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 12 NĂM 2017

Trong tháng 12/2017, Công ty khai thác được 344,94 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty khai thác được 2.101,5 tấn, đạt 120,09% kế hoạch năm. Tháng 12, Công ty thu mua được 290,7 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty thu mua được 2.482,1 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 951,9 tấn, doanh thu 33,1 tỷ đồng. Cộng dồn 12 tháng, Công ty giao bán được 4.447,9 tấn, doanh thu 168 tỷ đồng.
Công ty đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.
Công ty đang lập báo cáo tài chính quý IV, báo cáo quản trị năm 2017 và sẽ công bố thông tin theo quy định.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: