Ông Võ Văn Tuấn

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN TV BAN KIỂM SOÁT NK 2015 – 2016

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Họ và tên: VÕ VĂN TUẤN

1.  Giới tính: Nam

2.  Ngày, tháng năm sinh: 04/05/1966

3.  Nơi sinh: Gia Lai

4.  Quốc tịch: Việt Nam

5.  Dân tộc: Kinh

6.  Quê quán: Gia Lai

7.  Địa chỉ thường trú: TP. Hồ Chí Minh

8.  Trình độ văn hóa: 12/12

9.  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng ; Củ nhân Kinh tế

  1. Quá trình công tác:
  • Từ năm 1993 – 2004: Chuyên viên phòng KH_XDCB Công ty Cao su Bà Rịa.
  • Từ năm 2004 – 2013: Chuyên viên phòng KHKD Công ty CP Cao su Hòa Bình.
  • Từ  năm 2013 – 05/2015: Phó trưởng phòng KHKD Công ty CP Cao su Hòa Bình.
  • Từ năm 05/2015 đến nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cao su Hòa Bình.
  1. Số cổ phần nắm giữ: 0 CP.
  2. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cao su Hòa Bình.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 05 tháng 6 năm 2015 BAN TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015


Newer news items:
Older news items: