Ban điều hành

Ban điều hành Công ty được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm. Ban Tổng Giám đốc Công ty điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.


 

 

Ô. Vũ Quang Khải

Phó Tổng Giám đốc Phụ trách điều hành

Ô. Nguyễn Chơn Cường

Phó Tổng Giám đốc

 

 

 

 


Tin mới hơn: