Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Cao su Hoà Bình thành lập Ban Kiểm soát có 03 thành viên, các thành viên đều có chuyên môn về kế toán. Ban Kiểm soát bầu 01 thành viên làm trưởng Ban, và trưởng Ban cũng là cổ đông của Công ty. Ban Kiểm soát Công ty gồm:


Ông Võ Văn Bình  - Thành Viên
Bà Lê Thị Kim Phượng  - Thành viên Ông Võ Văn Tuấn  - Trưởng Ban

Tin mới hơn: