Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Cao su Hoà Bình thành lập Ban Kiểm soát có 03 thành viên, các thành viên đều có chuyên môn về kế toán. Ban Kiểm soát bầu 01 thành viên làm trưởng Ban, và trưởng Ban cũng là cổ đông của Công ty. Ban Kiểm soát Công ty gồm:


Ông Hoàng Quốc Hưng  - Thành Viên
Bà Huỳnh Thị Ngọc Thu  - Thành viên

Ông Trần Minh Đợi

Trưởng Ban


Tin mới hơn: